ពិន្ទុបៀបាការ៉ាត់​ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃការចូលរួមលេង

ពិន្ទុបៀបាការ៉ាត់

ពិន្ទុបៀបាការ៉ាត់ សូមអានស្វែងយល់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការចូលរួមក្នុងការភ្នាល់បាការ៉ាត់ យើងខ្ញុំបានបង្កើតប្រព័ន្ធសុវតិភាព100% ជួនលោកអ្នក នៅទីនេះអ្នកអាចរកឃើញការបង្រៀនយ៉ាងឆាប់រហ័សអំពីរបៀបលេង។
ស្វាគមន៍​មកកាន់​ វេបសាយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយនិងមានបុគ្គលិកឆ្នើមនៅបំរើការងា24ម៉ោង ធ្វើអោយលោកអ្នកមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហា។

សន្លឹកបៀ 10 – J – Q – K ត្រូវបានរាប់ជា ០ ពិន្ទុ សន្លឹកបៀដទៃទៀតនៅតែរាប់ពិន្ទុដដែល។ ផ្អែកលើចំនួនពិន្ទុដើម្បីកំណត់ថាតើទ្វារមួយណាដែលនឹង: ឈ្នះ – ចាញ់ – ឬស្មើ ហើយមាន 9 ពិន្ទុគឺជាពិន្ទុខ្ពស់បំផុត។
ពិន្ទុសរុប 9 គឺពិន្ទុធំបំផុត ក្នុងករណីពិន្ទុសរុបឡើងដល់ 19 ឬ 29 គឺបង្គត់នៅតែ 9 ដដែល។

 • Player (កូន): ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើកូនអត្រាឈ្នះគឺ 1:2 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ20$ ទាំងដើមទុន។
 • Banker (មេ): ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើមេអត្រាឈ្នះគឺ 1:2 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ20$ ទាំងដើមទុន។

* ច្បាប់ចែកបៀបាការ៉ាត់.

 1. Player (កូន): គឺនៅខាងឆ្វេង.
 2. Banker (មេ): គឺនៅខាងស្តាំ.
 • Tie (ស្មើ): គឺនៅកណ្តាល ចំនួនពិន្ទុរវាងភាគីទាំងពីរគឺស្មើគ្នាអត្រាឈ្នះគឺ 1:9 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ90$ ទាំងដើមទុន។
 • Pair (គូ): ក្នុងសន្លឹកបៀ 4 បានចែកដំបូងបើមានគូអត្រាឈ្នះគឺ 1:6 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ60$ ទាំងដើមទុន។
 • Player Pair (គូកូន): 2 សន្លឹកបៀដំបូងរបស់កូនជាគូអត្រាឈ្នះគឺ 1:12 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ120$ ទាំងដើមទុន។
 • Banker Pair (គូមេ): 2 សន្លឹកបៀដំបូងរបស់មេជាគូអត្រាឈ្នះគឺ 1:12 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ120$ ទាំងដើមទុន។
 • Tai (ក្រាស់): ក្រោយពីចែកបៀ មានអូសសន្លឹកទី 5 ទី 6 មិនថាខាងណាចេញក្រាស់ អត្រាឈ្នះគឺ 1:1.5 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ15$ ទាំងដើមទុន។
 • Xiu (ស្ដើង): ក្រោយពីចែកបៀ មិនអូសសន្លឹកទី 5 ទី 6 គឺស្ដើង អត្រាឈ្នះគឺ 1:2.5 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ25$ ទាំងដើមទុន។
 • Not Tie (មិនមានស្មើ): ជាលទ្ធផលពិន្ទុមិនស្មើគ្នា អត្រាឈ្នះគឺ 1:0.7 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ10.7$ ទាំងដើមទុន។
 • Not Pair (មិនមានគូ): សន្លឹកបៀដែលចែកចេញមិនមានគូ អត្រាឈ្នះគឺ 1:1.1 ភ្នាល់ 10$ ឈ្នះ11$ ទាំងដើមទុន។វេបសាយបាការ៉ាត់អនឡាញ

ពិន្ទុបៀបាការ៉ាត់ នឹងច្បាប់អូសសន្លឹកបៀបន្ថែម

ពិន្ទុបៀបាការ៉ាត់ អនឡាញខាង Player (កូន).

*ពិន្ទុសរុប 2 សន្លឹកបៀ.

 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: ពី 0 – 5 ពិន្ទុ ខាងកូនអូសបៀថែមសន្លឹកទី 3។
 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: ពី 6 – 9 ពិន្ទុ ខាងកូនមិនអូសបៀថែមសន្លឹកទី 3។
 • ខាងមេគឺមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិច អ្នកចាប់អារម្មណ៍ផង។

ខាង Banker (មេ)

 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: ពី 0 – 2 ពិន្ទុ ខាងមេគឺអូសបៀថែមសន្លឹកទី 3 ជានិច្ច។
 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: 3 ពិន្ទុ ឥឡូវមើលទៅខាងកូនអូសសន្លឹកទី 3 គឺជាអ្វី។
  ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនបានសន្លឹក 8 ពេលនោះខាងមេគ្មានសិទ្ធិអូសសន្លឹកទី 3ទៀតទេ។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 2 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនជាសន្លឹកផ្សេង (មិនមែនជាសន្លឹក 8) ខាងមេអូសថែមសន្លឹកទី 3។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 3 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: 4 ពិន្ទុ ឥឡូវមើលទៅខាងកូនអូសសន្លឹកទី 3 គឺជាអ្វី។
 • ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនបានសន្លឹក 2, 3, 4, 5, 6, 7 => ខាងមេអូសថែមសន្លឹកទី 3។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 3 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនជាសន្លឹកផ្សេង (មិនមែនជាសន្លឹក 2, 3, 4, 5, 6, 7) ខាងមេគ្មានសិទ្ធិអូសថែមសន្លឹកទី 3 ទៀតទេ។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 2 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: 5 ពិន្ទុ ឥឡូវមើលទៅខាងកូនអូសសន្លឹកទី 3 គឺជាអ្វី។
 • ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនបានសន្លឹក 4, 5, 6, 7 => ខាងមេអូសថែមសន្លឹកទី 3។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 3 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនជាសន្លឹកផ្សេង (មិនមែនជាសន្លឹក 4, 5, 6, 7) ខាងមេគ្មានសិទ្ធិអូសថែមសន្លឹកទី 3 ទៀតទេ។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 2 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: 6 ពិន្ទុ ឥឡូវមើលទៅខាងកូនអូសសន្លឹកទី 3 គឺជាអ្វី។
 • ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនបានសន្លឹក 6, 7 => ខាងមេអូសថែមសន្លឹកទី 3។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 3 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ប្រសិនបើសន្លឹកបៀទី 3 របស់ខាងកូនជាសន្លឹកផ្សេង (មិនមែនជាសន្លឹក 6, 7) ខាងមេគ្មានសិទ្ធិអូសថែមសន្លឹកទី 3 ទៀតទេ។
 • ឥឡូវ: កូន 3 សន្លឹក នឹងមេ 2 សន្លឹក ប្រៀបធៀបពិន្ទុខាងណាធំជាង គឺខាងនោះឈ្នះ។
 • ពិន្ទុសរុបនៃ 2 សន្លឹកបៀដំបូង: 6 ពិន្ទុ ខាងមេគ្មានសិទ្ធិអូសថែមសន្លឹកទី 3 ទៀតទេ។

ខាងលើនេះគឺជាការណែនាំក្នុងការលេង Baccarat, ច្បាប់ Baccarat ដោយផ្អែកលើច្បាប់ទូទៅនៃកាស៊ីណូល្បីៗ នៅលើពិភពលោក។ ជូនពរអ្នកសំណាងល្អ ធ្វើចិត្តអោយត្រជាក់កុំក្ដៅពេកណា។ ប្រសិនបើអ្នកអាចយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯង អ្នកនឹងយកអារម្មណ៍ដើម្បីគិត​ថាតើភ្នាល់មេឬភ្នាល់កូន ព្រោះការជ្រើសចាញ់ឬឈ្នះគឺជាការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់។

សក្តានុពលនៃបៀបាការ៉ាត់ ក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញ

នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រភេទហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង នឹងដំណើរនៃការលេងហ្គេមអនឡាញ គឺមានសភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួល។ ហើយវាក៏សម្រួលដល់អតិថិជនដែលមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារ ក៏ដូចជាគ្រួសារបានយ៉ាងច្រើន។ ការបង្ហាញ និងដំណើរការលេង ដែលបានផ្លាស់ពីទម្រង់កាស៊ីណូបែបបុរាណ មកទម្រង់ថ្មី គឺមានភាពសាំញ៉ាំបន្តិចដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមួយចំនួនមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការលេងនៅលើវេបសាយហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញ ក៏ដូចជារបៀបលេងហ្គេមបាការ៉ាត់អនឡាញផងដែរ។

ហ្គេមបាការ៉ាត់អនឡាញ គឺជាប្រភេទហ្គេមសន្លឹកបៀម្យ៉ាងនៅក្នុងកាស៊ីណូ ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅនៅលើវេបសាយ ឬកម្មវិធីណាមួយ ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណិត។ ការលេងហ្គេមបាការ៉ាត់អនឡាញនេះ គឺជាការបង្កាញដោយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក ពីបុគ្គលិក (Dealer) ដែលនឹងចែកសន្លឹកបៀ និងកំណត់ភាគឈ្នះ ឬចាញ់ក្រោយលទ្ធផលតម្លៃនៃសន្លឹកបៀបានចែករួចរាល់់ក្នុងការលេងនីមួយៗ។

លោកអ្នកនឹងត្រូវបានទុកពេល ក្នុងការដាក់តម្លៃនៃការផ្នាល់លើផ្នែកមួយណាដែលលោកអ្នកទស្សន៍ទាយថានឹងឈ្នះ។ ការភ្នាល់ គឺធ្វើនៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក។ ក្រោយរយះពេលដែលទុកសម្រាប់ភ្នាល់អស់ បុគ្គលិក (Dealer) នឹងធ្វើការចែកបៀ ហើយកំណត់ភាគឈ្នះ និងចាញ់។ ហ្គេមនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀត។

លោកអ្នកក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាវិស័យហ្គេមបាការ៉ាត់ ប្រាកដជាដឹងហើយថាហ្គេមបាការ៉ាត់អនឡាញជាប្រភេទហ្គេមដែលពឹងផ្អែកលើសំណាង ប៉ុន្តែវាមានបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលលោកអ្នកអាចយកទៅប្រើសម្រាប់លេងហ្គេមបាការ៉ាត់បាន។ បើចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ត្រូវហ៊ានចំណាយ ហើយបើចង់ដឹងបច្ចេកទេសទាំងឡាយ ត្រូវរៀនសង្កេត! លោកអ្នក មិនមែនទទួលបានសំណាងគ្រប់ពេលនោះទេ។ លោកអ្នកត្រូវសង្កេតមើលក្ដារបង្ហាញប្រវត្តិនៃការឈ្នះ ក៏ដូចជាប្រូបាប៊ីលីតេដែលជាភាគរយ% នៃការឈ្នះ។ វាពិតជាសំខាន់ ព្រោះលោកអ្នកអាចរកចម្លើយចេញពីវាបាន។ បន្ថែមពីនេះ លោកអ្នកត្រូវគិតពីសំណាង ក៏ដូចជាហានិភ័យ ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យមកវិញនូវភាគឈ្នះរហូតដល់ 9 ដងនៃប្រាក់ភ្នាល់។ លោកអ្នកអាចដាក់ភ្នាល់ទៅលើផ្នែក សន្លឹកបៀគូនៃមេ (Pair of Banker) សន្លឹកបៀគូនៃកូន (Pair of Player) និង តម្លៃស្មើគ្នានៃសន្លឹកបៀ (Tie)។

ជាមួយវេបសាយហ្គេមអនឡាញយើងខ្ញុំ លោកអ្នកមានឱកាសក្នុងការឈ្នះប្រាក់ចំណេញដោយការលេងជាមួយនឹងហ្គេមបាការ៉ាត់។ លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើតគណនី រួចធ្វើការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ ត្រូវតែទូរសព្ទក្នុងដៃមួយគ្រឿង ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណេត។ បន្ទាប់មក លោកអ្នកអាចចូលក្នុងវេបសាយកម្សាន្តរបស់យើង ហើយស្វែងរកហ្គេមបាការ៉ាត់ រួចជាស្រេច។ តោះៗចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ!